Terapia
Terapię autyzmu relizowaną w Punkcie cechuje interdyscyplinarność kompleksowość oraz zindywidulizowne podejście do każdego pacjenta. Nie jesteśmy zwolennikami jedenj metody lub jednej koncepcji rozumienia tak złożonego problemu jakim jest zaburzenie autystyczne. W pracy terapeutycznej łączymy różne metody i techniki terapeutyczne specyficzne z niespecyficznymi, główne z uzupełniającymi. Nasze oddziaływania mają charakter kompleksowy i wielokierunkowy i opierają sie na ścisłej współpracy z najblizszym środowiskiem pacjenta.
W swojej pracy wyorzystujemy min. metodę behowioralną, TEACH, stymulacje i integrację sensoryczną, terapię zabawą, arterapię, metodę W. Scherborne, Trening Umiejetnosci Społecznych Goldsteina (TUS ), AAC. techniki uczenia czytania umysłu (mind reading ) S. Barona – Cohena.

Terapia indywidualna
Terapia poprzedzona jest dokładną analizą potrzeb dziecka, określeniem celów priorytetowych i metod terapeutycznych. W trakcie pierwszego spotkania terapeuta przedstawia plan działania i uzgadnia wspólnie z rodzicem warunki jego realizacji w kontrakcie terapeutycznym. Terapia jest procesem długofalowym, w trakcie którego następuje weryfikacja, celów i /lub metod pracy. Godzina zajęć indywidualnych trwa 60 min.

Zajęcia grupowe 
Przebywając w grupie dzieci uczą się nawiązywania kontaktów, podtrzymywania pozytywnych relacji, stosowania się do norm i zasad, wyrażania siebie i swojego zdania, ale też respektowania innych i współdziałania z nimi. W ten sposób dowiadują się jak stosowanie zachowac się w danej sytuacji, jak zmieniać swoje zachowanie zależnie od sytuacji i utrzymywac pozytywne relacje z ludźmi. Te umiejętności nazywamy kompetencjami społecznymi. Jak wiemy, dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera posiadają głębokie deficyty w tej sferze, dlatego też zajęcia w grupie powinny stanowić nieodłączny element terapii dziecka ze spektrum autyzmu.
Dzieci autystyczne róznią się pomiędzy sobą zarówno wiedzą społeczną, jak i umiejętnościami w praktycznym jej zastosowaniu. Ma na to wpływ zarówno wiek dziecka, jego rozwój intelektulany jak i stopień głębokości zaburzenia. Dlatego organizacja grupy i dobór jej uczestników pozostaje w komptenencji terapeutów prowadzących.

Rodzaje uspołeczniających zajęć grupowych

Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i rodziców ( dzieci małe: wiek 2 -4l )
Cele :
• budowanie poczucia tożsamości
• budowanie poczucia sprawczości
• budowanie poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
• terapia kontaktu, budowanie pozytywnej relacji dziecko-rodzic, dziecko-dziecko, dziecko-grupa
• poznanie sposobów różnych form aktywizacji dziecka w środowisku domowym i pozadomowym