Diagnoza

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu 


Celem postępowania diagnostycznego jest potwierdzenie lub wykluczenie u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ze względu na bardzo różny sposób manifestowania się objawów, diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem złożonym, składającym się z kilku etapów i wymagającym współpracy zespołu specjalistów.
 

Zespół diagnostyczny składa się z bardzo doświadczonych specjalistów w diagnozowaniu ASD (psycholog, pedagog i psychiatra), a diagnoza prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy zbierania wywiadu na temat dotychczasowego rozwoju, prowadzenia obserwacji i stawiania rozpoznania.
 

Jeżeli podczas postępowania diagnostycznego zostaną zaobserwowane objawy wskazujące na inne zaburzenie, rodzice otrzymają wskazówki, gdzie udać się, aby kontynuować diagnozę lub uzyskać pomoc.


Diagnoza podstawowa 


To wieloetapowy proces mający na celu rozpoznanie zaburzeń oraz poziomu funkcjonowania na wielu płaszczyznach. Diagnozujemy dzieci od 2,5 roku życia do 18 roku życia. Diagnoza przeprowadzana jest podczas 4 wizyt.


Wizyta pierwsza (wywiad z rodzicami)
Czas trwania: około 2 godz.
W tym czasie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju i funkcjonowania dziecka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów i nieprawidłowości rozwojowych charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dokonywana jest także analiza zgromadzonej dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej oraz medycznej. Wywiad przeprowadza 1 diagnosta.


Wizyta druga (z dzieckiem)
Czas trwania: 1,5 godz.
Podczas tego spotkania dziecko jest obserwowane pod kątem nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obserwacja odbywa się w pokoju diagnostycznym wyposażonym w lustro weneckie. Przebiega  w trzech etapach:

 1. Obserwacja swobodnej aktywności dziecka w obecności rodziców.
 2. Obserwacja zachowania dziecka w relacji z rodzicami.
 3. Obserwacja zachowania dziecka w relacji z diagnostą oraz podczas prób testowych.

Obserwację prowadzi 2. diagnostów (pedagog i psycholog).


Wizyta trzecia (tylko rodzice)
Czas trwania: 1 godz.
W trakcie spotkania omawiane są wyniki diagnozy i udzielane są wszelkie niezbędne informacje dotyczące orzecznictwa oraz wskazania dotyczące terapii dziecka. Ponadto przekazana jest opinia z opisem przebiegu i wynikiem diagnozy.


Wizyta czwarta (z dzieckiem)
Czas trwania: 0,5 godz.

Konsultacja psychiatryczna podczas, której lekarz obserwuje dziecko, omawia z rodzicem wyniki diagnozy oraz wypełnia dokumentację potrzebną do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o niepełnosprawności.


KOSZT – Diagnoza podstawowa 1000 zł + 250 zł konsultacja psychiatryczna 

  

Powyższa diagnoza może być rozszerzona o protokół obserwacji do diagnozy autyzmu ADOS-2.

Jest to narzędzie do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu. Podczas badania, w ściśle określonej kolejności, oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Zespół diagnostyczny przeprowadzający badanie ocenia zachowania w precyzyjnej punktacji.

 

ADOS-2  określany jest na świecie, jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania dzieci.
 

Składa się z pięciu modułów (wersji) przeznaczonych dla badanych różniących się wiekiem i poziomem rozwoju ekspresji językowej. Na podstawie obserwacji diagnosta ocenia różne aspekty zachowania w następujących kategoriach:

 1. Język i komunikacja.
 2. Wzajemność w interakcjach społecznych.
 3. Zabawa/Wyobraźnia.
 4. Zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania/ Inne zachowania odbiegające od normy.

Uwaga: warunkiem przeprowadzenia obserwacji z wykorzystaniem protokołu ADOS-2 jest spełnienie przez dziecko kryteriów udziału w badaniu (dziecko musi mieć ukończone min. 12 miesięcy, jest w stanie swobodnie chodzić, a  jego umiejętność widzenia i słyszenia pozwala na przeprowadzenie z nim prób zgodnie z protokołem badania). 


Diagnoza z wykorzystaniem ADOS - przeprowadzana jest podczas 5 wizyt.


 1. Wywiad z rodzicami na temat rozwoju dziecka – ok. 2 godz. (1 diagnosta).
 2. Obserwacja dziecka - 1 godz. (2. diagnostów).
 3. Obserwacja dziecka z wykorzystaniem protokołuobserwacji ADOS-2 - 1 godz. (2. diagnostów).
 4. Podsumowanie i przekazanie rodzicom opinii – 1 godz. (1 diagnosta)
 5. Konsultacja psychiatryczna – 0,5 godz.

KOSZT – 1400 zł + 250 zł konsultacja psychiatryczna


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110564 / 82 / 6 ~