Terapia

Konsultacje 

Są to spotkania ze specjalistami mające charakter informacyjno-doradczy, lub dotyczące problemów występujących w terapii. Na konsultację oprócz rodziców i osób dorosłych może zgłosić się każdy, o ile zgłaszany przez niego problem dotyczy obszaru autyzmu.

Terapia 

Terapię autyzmu realizowaną w Punkcie cechuje interdyscyplinarność kompleksowość oraz zindywidualizowane podejście do każdego pacjenta. Nie jesteśmy zwolennikami jednej metody lub jednej koncepcji rozumienia tak złożonego problemu jakim jest zaburzenie autystyczne. W pracy terapeutycznej łączymy różne metody i techniki terapeutyczne specyficzne z niespecyficznymi, główne z uzupełniającymi. Nasze oddziaływania mają charakter kompleksowy i wielokierunkowy i opierają się na ścisłej współpracy z najbliższym środowiskiem dziecka. 

 

W swojej pracy wykorzystujemy min. metodę behowioralną, TEACH, stymulacje i integrację sensoryczną, terapię zabawą, arterapię, metodę W. Scherborne, Trening Umiejetnosci Społecznych Goldsteina (TUS ), AAC. techniki uczenia czytania umysłu (mind reading ) S. Barona – Cohena.

Terapia indywidualna 

Terapia poprzedzona jest dokładną analizą potrzeb dziecka, określeniem celów priorytetowych i metod terapeutycznych. W trakcie pierwszego spotkania terapeuta przedstawia plan działania i uzgadnia wspólnie z rodzicem warunki jego realizacji w kontrakcie terapeutycznym. Terapia jest procesem długofalowym, w trakcie którego następuje weryfikacja, celów i /lub metod pracy. Godzina zajęć indywidualnych trwa 60 min.

Zajęcia grupowe 

Przebywając w grupie dzieci uczą się nawiązywania kontaktów, podtrzymywania pozytywnych relacji, stosowania się do norm i zasad, wyrażania siebie i swojego zdania, ale też respektowania innych i współdziałania z nimi. W ten sposób dowiadują się jak stosowanie zachowac się w danej sytuacji, jak zmieniać swoje zachowanie zależnie od sytuacji i utrzymywac pozytywne relacje z ludźmi. Te umiejętności nazywamy kompetencjami społecznymi. Jak wiemy, dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera posiadają głębokie deficyty w tej sferze, dlatego też zajęcia w grupie powinny stanowić nieodłączny element terapii dziecka ze spektrum autyzmu. 

 

Dzieci autystyczne róznią się pomiędzy sobą zarówno wiedzą społeczną, jak i umiejętnościami w praktycznym jej zastosowaniu. Ma na to wpływ zarówno wiek dziecka, jego rozwój intelektulany jak i stopień głębokości zaburzenia. Dlatego organizacja grupy i dobór jej uczestników pozostaje w komptenencji terapeutów prowadzących.

Rodzaje uspołeczniających zajęć grupowych 

Zajęcia grupowe z udziałem dzieci i rodziców (dzieci małe: wiek 2-4 lata). Zajęcia te mają na celu:

  • budowanie poczucia tożsamości
  • budowanie poczucia sprawczości
  • budowanie poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
  • terapia kontaktu, budowanie pozytywnej relacji dziecko-rodzic, dziecko-dziecko, dziecko-grupa
  • poznanie sposobów różnych form aktywizacji dziecka w środowisku domowym i pozadomowym

Uwaga! Dostępność usług uzależniona jest od posiadanych na obecną chwilę możliwości kadrowych i lokalowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 745 37 44 

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 19445 / 18 / 1 ~