Ośrodek OSTO

Nasz ośrodek to placówka zapewniająca całościową, specjalistyczną terapię i edukację dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu. Pracujemy w oparciu o autorski program z wykorzystaniem uznanych i cenionych na świecie metod. Zapewniamy intensywny i w pełni zindywidualizowany program edukacyjno-terapeutyczny realizowany w formie zajęć indywidualnych i grupowo w kameralnej atmosferze, z poszanowaniem wyjątkowości i niepowtarzalności każdego dziecka. Naszym podopiecznym oferujemy szeroki wachlarz metod i wszechstronność oddziaływań: poczynając od zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, sensorycznych, logopedycznych, poprzez realizację przygotowywanych przez nas różnego rodzaju projektów edukacyjnych, programów szkolnych, czy też innowacji pedagogicznych.

 

Obecnie w skład Ośrodka wchodzą:

 • Przedszkole nr 4 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Białymstoku
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 1. jesteśmy prekursorami w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem w naszym regionie pracujemy od 17 lat!!!
 2. pracujemy w małych 2-4 osobowych grupach
 3. oferujemy terapię indywidualną dla każdego dziecka
 4. każde dziecko ma swojego indywidualnego terapeutę
 5. monitorujemy przebieg edukacji i terapii podczas systematycznych superwizji
 6. pracujemy zespołowo: wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów, nauczycieli–terapeutów, superwizorów i asystentów
 7. stale doskonalimy swoje kompetencje
 8. ściśle współpracujemy z rodzinami naszych podopiecznych, oferujemy wsparcie i fachową pomoc (konsultacje z psychologiem, psychiatrą, logopedą)
 9. realizujemy szereg projektów i programów na rzecz poprawy jakości życia dzieci z autyzmem i ich rodzin

MODEL PRACY 

 
Jednym z głównych fundamentów naszej pracy jest podejście TEACCH. Zgodnie z jego głównym założeniem uważamy, że warunkiem niesienia skutecznej pomocy osobom z autyzmem jest zrozumienie istoty tego zaburzenia i skupienie się przede wszystkim na osobie nim dotkniętej, poznanie jej potrzeb i uwarunkowań środowiska w jakim żyje. Kładziemy szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdego podopiecznego, jak najlepsze rozpoznanie jego potrzeb, zainteresowań i preferencji, posiadanych umiejętności, możliwości i ograniczeń a także uwzględnienie potrzeb jego środowiska rodzinnego.

 

Podstawą naszej pracy jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – szczegółowo opracowany, kompleksowy plan nauczania i terapii dostosowany pod względem treści, metod i środków do indywidualnych potrzeb dziecka. IPET uwzględnia wspólne i skoordynowane oddziaływania nauczycieli, specjalistów i rodziny. Takie kompleksowe oddziaływania terapeutyczne pozwalają maksymalnie wzmocnić rozwój dziecka, zwiększyć zakres jego wiedzy i umiejętności oraz zapobiec różnorodnym wtórnym dysfunkcjom i nieprawidłowościom rozwojowym. IPET realizowany jest na zajęciach indywidualnych i grupowych.

 

Tworzenie IPET-u poprzedza wielospecjalistyczna ocena funkcjonalna. Odbywa się ona przy udziale specjalistów (psycholog, logopeda, terapeuta SI). Określa kompetencje i deficyty dziecka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych dla autyzmu aspektów rozwoju jak: komunikacja i poziom rozwoju mowy, samodzielność, procesy sensoryczne, zabawa i aktywność samodzielna, umiejętność współpracy i współdziałania z dorosłym, kontakt wzrokowy, motywacja, zachowania trudne i nietypowe. Jednym z elementów diagnozy jest ocena kondycji rodziny, poznanie jej potrzeb i zasobów w kontekście uczestnictwa w procesie wspierania rozwoju dziecka.

 

Efektem diagnozy jest uzyskanie całościowego obrazu dziecka a punktem odniesienia przy tworzeniu programu, jego potrzeby, mocne i słabe strony. Główne kierunki działań i cele są zróżnicowane i uzależnione od wieku dziecka jego poziomu funkcjonowania stopnia głębokości zaburzeń.

 

Priorytetowe działania koncentrują się na: stworzeniu warunków sprzyjających nauczaniu i zapewniających poczucie bezpieczeństwa i komfort psychofizyczny, budowaniu skutecznych strategii porozumiewania się z otoczeniem, regulowanie procesów przetwarzania sensorycznego, rozwijanie umiejętności społecznych, zwiększanie samodzielności w zakresie samoobsługi i czynności życia codziennego, rozwijanie umiejętności zabawy i spędzania czasu.

 

W pracy z naszymi podopiecznymi stosujemy zasady nauczania ustrukturyzowanego TEACCH. Polega ono na jak najszerszym wykorzystaniu w procesie edukacyjnym pomocy wizualnych i przestrzeganiu zasady stałości i przejrzystości w organizowaniu środowiska pracy dzieci. Obejmuje ono techniki zapewniające optymalne warunki nauczania, poczucie bezpieczeństwa i umożliwiające efektywne nabywanie umiejętności. Polegają one na zapewnieniu w otoczeniu dziecka autystycznego stałych struktur wizualnych i fizycznych.

 

 • Struktury fizyczne dotyczą organizacji otoczenia fizycznego jak: przydzielenie stałego własnego miejsca pracy, szafek, krzesła, stałe pomieszczenia i miejsca przeznaczone dla określonych aktywności, eliminacje bodźców zakłócających, brak nagłych i radykalnych zmian.
 • Struktury wizualne to jak najszersze wykorzystanie symboli, zdjęć, piktogramów, etykiet i innych środków do oznakowania organizacji i przebiegu zajęć, miejsc w pomieszczeniu, osób, materiału dydaktycznego, wizualne przedstawienie schematu dnia, wizualizacja przekazu werbalnego, instrukcji, itp.
 • Struktury w formie stałych norm i zasad , jasnych i konkretnych oczekiwań
 • Struktury w formie stałych schematów, dotyczące czasu i osób, przebiegu dnia

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110561 / 79 / 5 ~