Twarzą w twarz - II edycja

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Białegostoku.Czas realizacji: od 1 kwietnia do 15 grudnia 2021 r. 

 

 • Terapia psychologiczna
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS DUŻY)
 • Klub Młodzieżowy
 • Trening zastępowania Agresji

 

Czas realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r.
 
 

TERAPIA INDYWIDUALNA

 • Behawioralna
 • Logopedyczna
 • Sensoryczna
 • Pedagogiczna
 • Fizjoterapia

TERAPIA GRUPOWA

 • Zajęcia grupowe z rodzicami "Razem poznajemy świat"
 • Zajęcia uspołeczniające Mały TUS
 • Półkolonie terapeutyczne dla dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu lato 2021
 • Półkolonie terapeutyczne dla dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu zima 2021

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 


Terapia psychologiczna   

Dzięki terapii psychologicznej możliwe będzie odpowiednie diagnozowanie potrzeb terapeutycznych dziecka, weryfikowanie priorytetów terapii pod kątem tych potrzeb, aby efektywnie realizować wszelkie działania terapeutyczne. Realizacja terapii psychologicznej umożliwi nabywanie przez dzieci umiejętności społecznych i w zakresie teorii umysłu. Konsultacje i porady udzielane rodzicom pomogą im uporać się z wieloma poważnymi problemami dotyczącymi funkcjonowania dziecka, jego zachowania, pozwolą lepiej poznać i zrozumieć specyfikę zaburzeń autystycznych.

 

Terapia Behawioralna 

Główne cele terapii behawioralnej: rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, generalizowanie i utrzymywanie rezultatów terapii. Ostatecznym celem terapii jest nauczenie dziecka, jak uczyć się od normalnego środowiska i jak oddziaływać na to środowisko, aby konsekwentnie przynosiło pozytywne rezultaty dziecku, jego rodzinie i innym ludziom.

 

Terapia Logopedyczna 

Celem zajęć będzie usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie mowy werbalnej i ograniczanie deficytów mających miejsce w tym zakresie poprzez stopniowe nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do posługiwania się mową w sposób bardziej komunikatywny.

 

Terapia Pedagogiczna 

Celem terapii pedagogicznej jest wyrównywanie deficytów rozwojowych, uczenie dziecka umiejętności z zakresu umiejętności przygotowujących do nauki, kontaktu zadaniowego, komunikacji, samoobsługi oraz umiejętności z zakresu czytania, pisania i podstawowych pojęć matematycznych. Rozwijane będą również umiejętności społeczne z zakresu teorii umysłu, rozumienia i przestrzegania zasad i norm społecznych.

 
Terapia Sensoryczna 

Usprawnianie zaburzeń związanych z odbiorem, przetwarzaniem i integrowaniem bodźców sensorycznych. Zaburzenia te mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie dziecka w środowisku społecznym np. w szkole. Efektywna rehabilitacja w tym zakresie pozwoli dzieciom na łatwiejsze, szybsze dostosowywanie się do warunków je otaczających, znacznie wpłynie na efektywność innych oddziaływań np. pedagogicznych, logopedycznych.

 
Fizjoterapia 

Celem zajęć z fizjoterapii - masażu jest zwiększenie umiejętności odczuwania własnego ciała, zmniejszenie napięcia mięśniowo nerwowego i psychicznego, a tym samym uzyskanie pełnego rozluźnienia i odprężenia. Wysoki poziom endorfin zwiększa też odporność na stres.


ZAJĘCIA GRUPOWE 


Zajęcia uspołeczniające Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 

Celem grupowych zajęć uspołeczniających z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych jest rozwijanie samodzielności i związanych z nią umiejętności społecznych osób autystycznych wysoko funkcjonujących oraz dzieci z Zespołem Aspergera. W kontrolowanej grupie rówieśniczej na zajęciach terapeutycznych i w sprzyjających warunkach dzieci będą rozwijać niezbędną wiedzę i umiejętności społeczne oraz komunikacyjne.

 

Zajęcia uspołeczniające Mały TUS 

Celem zajęć uspołeczniających jest zwiększenie umiejętności odczuwania własnego ciała, orientacji w jego schemacie, poprawa umiejętności społecznych w zakresie relacji: dziecko–dziecko, dziecko–dorosły. Dzieci te nabędą stosowne do wieku kompetencje społeczne i komunikacyjne oraz będą miały możliwość redukowania stresu i zyskania nowych doświadczeń w ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 

Zajęcia grupowe z rodzicami "Razem poznajemy świat" dla dzieci w wieku 3-7 lat 

Celem zajęć grupowych jest:

 • wyposażenie rodziców w kompetencje wychowawczo–terapeutyczne, zapoznanie z metodami pracy, technikami plastycznymi, specyfiką zabaw z dziećmi, wytworzenie pozytywnych więzi miedzy dzieckiem i rodzicem,
 • wielopłaszczyznowe wspomaganie rozwoju dzieci, ułatwienie uczestnikom komunikowania się ze środowiskiem zewnętrznym, rówieśnikami oraz rozumienie sytuacji społecznych poprzez wykorzystywanie podczas zajęć metod komunikacji dostosowanych do potrzeb dzieci, doświadczanie przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, zmniejszanie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny, identyfikacja i określanie emocji, poznawanie najbliższego otoczenia, zaspokojenie potrzeby ruchu.

 

Trening Zastępowania Agresji 

Trening Zastępowania Agresji zawiera trzy powiązane ze sobą składowe: trening umiejętności społecznych - uczący, co robić, aby osiągać sukcesy społeczne; trening kontroli złości - uczący, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób; wnioskowanie moralne - uczące rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.

 

Klub Młodzieżowy 

1. Klub działając w najbliższym środowisku lokalnym zapewnia młodzieży:

 • wsparcie w nauce samodzielnego wykonywania podstawowych codziennych czynności,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • umożliwienie uczestnikom odkrycia różnorodnych form aktywności,
 • organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
 • umożliwienie uczestnikom zawarcia nowych znajomości.
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 • posiłek przygotowywany samodzielnie,
 • wyposażenie w przedmioty niezbędne do zajęć wychowawczych i profilaktycznych,
 • wyposażenie w materiały, sprzęt i przedmioty niezbędne do organizacji zajęć w czasie wolnym.

2. Szczegółowe cele wychowawcze dotyczą:

 • wychowania do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
 • potrzeby pokonywania trudności życiowych,
 • umiejętności i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną oraz rówieśnikami.

 

Półkolonie terapeutyczne lato 2021 / zima 2022 

Cele półkolonii terapeutycznych:

 • kontynuacja całorocznego procesu terapeutycznego poprzez doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, szczególnie w zakresie umiejętności społecznych i samoobsługi;
 • promowanie zdrowego stylu życia i atrakcyjne zagospodarowanie czasu pozaszkolnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • rozwój pasji i zainteresowań artystycznych poprzez naukę różnorodnych form ekspresji twórczej;
 • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów z zaburzoną sferą koordynacji ruchowej, niezbornością motoryczną, wynikającą z nieprawidłowości w odbiorze bodźców sensorycznych;
 • wsparcie grupy rówieśniczej i dorosłych w wyjaśnianiu trudnych sytuacji życia codziennego;
 • wzrost poczucia własnej wartości poprzez satysfakcję z efektów pracy indywidualnej i współpracy zespołowej;
 • wsparcie rodziny poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia terapeutycznego oraz aktywną pomoc w trudnym procesie rehabilitacji.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku zorganizowało w dniach 26.07.-01.08.2021 r. kolonie terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
 
Całodobowy wypoczynek w Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym Krzyżewo. Ośrodek dla 14 uczestników i 4 terapeutów z zachowaniem wszystkich obostrzeń związanych z zasadami bezpieczeństwa Covid-19. Program kolonii został opracowany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych terapeutów z wykorzystaniem specjalistycznych metod, narzędzi i pomocy terapeutycznych.copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110570 / 88 / 7 ~