Aktualności

7 kwietnia 2020, wtorek    356
Zapytanie ofertowe na usługę sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót remontowych i adaptacyjnych budynku przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy znajdującego się w Czeremsze w ramach realizacji projektu pn. "Dobre miejsce"

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" na usługę sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót remontowych i adaptacyjnych budynku przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy znajdującego się w Czeremsze w ramach realizacji projektu pn. "Dobre miejsce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Numer projektu: RPPD.07.02.01-20-0048/19, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ. 

 

"Projekt pt.: "Dobre miejsce" nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 20688 / 19 / 3 ~