Aktualności

14 kwietnia 2020, wtorek    210
Zamówienie na pomoc techniczną - konserwatora w budynku Dziennego Domu Pomocy

Zamawiający – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – planuje udzielenie zamówienia na pomoc techniczną – konserwatora w budynku Dziennego Domu Pomocy prowadzonego w ramach projektu pt. "Dobre miejsce" nr RPPD.07.02.01-20-0048/19.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Obsługa techniczna budynku Dziennego Domu Pomocy – konserwator w ramach projektu pt. "Dobre miejsce" nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 w formie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie) zlecenia w okresie od kwietnia 2020 roku do października 2023 roku.

 

W ramach obsługi technicznej w wymiarze 25 godzin w miesiącu wykonywane będą następujące prace:

 • serwis w zakresie prac elektrycznych,
 • nadzorowanie techniczne prac remontowo-adaptacyjnych wykonywanych w budynku,
 • czynności konserwacyjne urządzeń i wyposażenia biurowego np. niszczarek, regałów przejezdnych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia wymagającego tych czynności
 • drobne naprawy,
 • drobne prace remontowe,
 • pomoc przy rozładunku dostaw oraz dystrybucji wyposażenia i materiałów do pomieszczeń,
 • utrzymanie porządku wewnątrz budynków jak i w jego otoczeniu,
 • wszelkie czynności gospodarcze i konserwacyjne dotyczące budynku oraz nieruchomości,
 • pozostałe czynności gospodarczo – rzemieślnicze.

  

 1. W ramach rozeznania rynku Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny.
 2. W przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać cenę brutto za miesiąc (25 godzin w miesiącu) oraz za całość zamówienia (43 miesiące) w złotych zgodnie z formularzem cenowym załączonym do niniejszego zapytania.
 3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 KC ani też nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród wykonawców mogących zrealizować powyższe zamówienie.
 4. Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 20 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkruhlej@kta.bialystok.pl

Formularz cenowy
[ 198.5 kB ]

Opis zamówienia
[ 191 kB ] 

"Projekt pt.: "Dobre miejsce" nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"

 

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 13771 / 28 / 4 ~