Aktualności

5 sierpnia 2020, środa    106
Zapytanie ofertowe na na wykonania prac remontowych, wykończeniowych i adaptacyjnych w mieszkaniu wspieranym wraz z dostarczeniem niezbędnych do tego materiałów budowlanych i wykończeniowych z dnia 04.08.2020 w ramach realizacji projektu pn. "Dobre miejsce"

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" na urealizacja prac remontowych, wykończeniowych i adaptacyjnych w mieszkaniu wspieranym położonym przy ul. Mickiewicza 190B m. B6 w Bielsku Podlaskim o łącznej powierzchni projektowej 68,06 m2 wraz z dostarczeniem niezbędnych do tego materiałów budowlanych i wykończeniowych w ramach realizacji projektu pn. "Dobre miejsce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Numer projektu: RPPD.07.02.01-20-0048/19, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ 

 

"Projekt pt.: "Dobre miejsce" nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" 

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 18136 / 6 / 3 ~