Fundacja

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku „Wiem i Pomagam” został utworzona w 2018 roku. Głównym celem Fundacji jest wspieranie realizacji celów statutowych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku oraz podejmowanie wszelkich form wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami oraz w trudnej sytuacji życiowej, rodzin oraz sprawowania pieczy zastępczej.

Celami szczegółowymi Fundacji, wynikającymi z działalności pożytku publicznego, są:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.2);
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 
Dotychczas Fundacja zrealizowała lub realizuje następujące projekty:

 • Klub Młodzieżowy Osób z Autyzmem – projekt ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Autyzm - lepsze jutro. Wsparcie dla dziecka i rodziny – projekt ze środków Miasta Białegostoku
 • Autyzm – lepsze jutro – projekt ze środków PFRON przyznanych przez Miasto Białystok.
copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 763 / 18 / 3 ~