Dobra komunikacja - dobra relacja

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 
Czas realizacji: od 14 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji interpersonalnych i doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej/terapeutycznej oraz wyposażenie rodziców/opiekunów w wiadomości i umiejętności, które są niezbędne w budowaniu efektywnej komunikacji, a tym samym dobrej relacji z dzieckiem  i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

 

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzanie cyklu szkoleń i kursów :

  1. Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu
  2. Terapia ręki i stopy kurs I- II stopnia.
  3. Dysfunkcje i parafunkcje narządu mowy u dziecka ze spektrum autyzmu.
  4. Trening umiejętności społecznych kurs I-II stopnia w ujęciu całościowym.
  5. Cyfrowe dziecko. Jak je wychować w świecie nowych technologii ?


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114871 / 128 / 8 ~