Dobre miejsce

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku z Fundacją Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA realizują projekt pt. „Dobre miejsce” 


CEL PROJEKTU: Celem projektu „Dobre Miejsce” jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych jakimi są usługi opiekuńcze poprzez prowadzenie usług krótkookresowego dziennego pobytu w ramach dziennego domu pomocy oraz usługi mieszkalnictwa wspieranego dla 35 osób z niepełnosprawnością (w tym niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - CZR) zamieszkujących obszar powiatów bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego do 31.12.2023 r.
 

OKRES REALIZACJI: kwiecień 2020 – październik 2023
 

UCZESTNICY: Grupę docelową projektu będzie stanowić 35 (10K i 25M) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z ze względu na niepełnosprawność z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CRZ) i/lub niepełnosprawnością intelektualną (osoby niesamodzielne) z ter. pow. bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego (UP).
 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5.134.135,90 zł
 

W ramach projektu, w celu osiągniecia zakładanych efektów Wnioskodawca przewidział do realizacji działania skierowane do 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi CRZ (osoby niesamodzielne - UP) z terenu powiatów bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego. Projekt zakłada, że wsparcie osób niesamodzielnych odbędzie się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.


Działania przewidziane w ramach projektu:

 1. Przygotowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP)
 2. Przygotowanie mieszkania wspieranego (w formie wytchnieniowej)
 3. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy i świadczenie w nim usług opiekuńczych
 4. Prowadzenie mieszkania wspieranego (w formie wytchnieniowej)

Utworzony DDP będzie ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi oraz aktyw. w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. W ramach DDP utworzonych będzie 12 miejsc dla osób z ASD i niepełnosprawnością intelekt. DDP prowadzony będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 h/dzień, w godz. dostosowanych do uczestników i rodzin. Utworzone mieszkania wspieranego (w formie wytchnieniowej) zapewniającego opiekę nad uczestnikami w zastępstwie za opiekuna faktycznego w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia codziennych spraw lub odpoczynku opiekuna faktycznego. Utworzone 2 miejsca w mieszkaniu wytchnieniowym wykorzystywane w systemie rotacyjnym w zależności od potrzeb. Lokalizacja mieszkania w Bielsku Podlaskim umożliwi mieszkańcom włączenie do życia społecznego.
 

W ramach projektu preferowane będą osoby korzystające z POPŻ 2014-2020 oraz doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 

 • Formularz zgłoszeniowy do projektu
 • Deklaracja uczestnictwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
 • Oświadczenie o danych osobowych
 • Wniosek o przyjęcie do dziennego Domu Pomocy
 • Formularz zgłoszeniowy do dziennego domu pomocy/mieszkania wspieranego
 • Formularz kwalifikowania osób niepełnosprawnych powyżej 16 r. ż. do szczególnego specjalistycznego wsparcia

zgoda_wizerunek
[ 595.6 kB ]

wniosek_ddp
[ 603.1 kB ]

oswiadczenie_dane
[ 821.7 kB ]

formularz_zgloszeniowy_pr...
[ 795.1 kB ]

formularz_zgloszeniowy_dd...
[ 714.6 kB ]

formualrz_kwalifikowania
[ 672.9 kB ]

deklaracja_udzialu
[ 849.2 kB ]
Projekt pt.: "Dobre miejsce" nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114869 / 126 / 8 ~