Twarzą w twarz - II edycja

Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Białegostoku.

 

Czas realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. 

 

 • Terapia psychologiczna
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS DUŻY)
 • Klub Młodzieżowy
 • Trening zastępowania Agresji

 

Czas realizacji: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r.
 
 

TERAPIA INDYWIDUALNA

 • Behawioralna
 • Logopedyczna
 • Sensoryczna
 • Pedagogiczna
 • Fizjoterapia

TERAPIA GRUPOWA

 • Zajęcia grupowe z rodzicami "Razem poznajemy świat"
 • Zajęcia uspołeczniające Mały TUS
 • Półkolonie terapeutyczne dla dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu lato 2021
 • Półkolonie terapeutyczne dla dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu zima 2021

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 


Terapia Behawioralna 

Główne cele terapii behawioralnej: rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, generalizowanie i utrzymywanie rezultatów terapii. Ostatecznym celem terapii jest nauczenie dziecka, jak uczyć się od normalnego środowiska i jak oddziaływać na to środowisko, aby konsekwentnie przynosiło pozytywne rezultaty dziecku, jego rodzinie i innym ludziom.

 

Terapia Logopedyczna 

Celem zajęć będzie usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie mowy werbalnej i ograniczanie deficytów mających miejsce w tym zakresie poprzez stopniowe nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do posługiwania się mową w sposób bardziej komunikatywny.

 

Terapia Pedagogiczna 

Celem terapii pedagogicznej jest wyrównywanie deficytów rozwojowych, uczenie dziecka umiejętności z zakresu umiejętności przygotowujących do nauki, kontaktu zadaniowego, komunikacji, samoobsługi oraz umiejętności z zakresu czytania, pisania i podstawowych pojęć matematycznych. Rozwijane będą również umiejętności społeczne z zakresu teorii umysłu, rozumienia i przestrzegania zasad i norm społecznych.

 
Terapia Sensoryczna 

Usprawnianie zaburzeń związanych z odbiorem, przetwarzaniem i integrowaniem bodźców sensorycznych. Zaburzenia te mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie dziecka w środowisku społecznym np. w szkole. Efektywna rehabilitacja w tym zakresie pozwoli dzieciom na łatwiejsze, szybsze dostosowywanie się do warunków je otaczających, znacznie wpłynie na efektywność innych oddziaływań np. pedagogicznych, logopedycznych.

 
Fizjoterapia 

Celem zajęć z fizjoterapii - masażu jest zwiększenie umiejętności odczuwania własnego ciała, zmniejszenie napięcia mięśniowo nerwowego i psychicznego, a tym samym uzyskanie pełnego rozluźnienia i odprężenia. Wysoki poziom endorfin zwiększa też odporność na stres.


ZAJĘCIA GRUPOWE 


Zajęcia uspołeczniające Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 

Celem grupowych zajęć uspołeczniających z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych jest rozwijanie samodzielności i związanych z nią umiejętności społecznych osób autystycznych wysoko funkcjonujących oraz dzieci z Zespołem Aspergera. W kontrolowanej grupie rówieśniczej na zajęciach terapeutycznych i w sprzyjających warunkach dzieci będą rozwijać niezbędną wiedzę i umiejętności społeczne oraz komunikacyjne.

 

Zajęcia uspołeczniające Mały TUS 

Celem zajęć uspołeczniających jest zwiększenie umiejętności odczuwania własnego ciała, orientacji w jego schemacie, poprawa umiejętności społecznych w zakresie relacji: dziecko–dziecko, dziecko–dorosły. Dzieci te nabędą stosowne do wieku kompetencje społeczne i komunikacyjne oraz będą miały możliwość redukowania stresu i zyskania nowych doświadczeń w ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 

Zajęcia grupowe z rodzicami "Razem poznajemy świat" dla dzieci w wieku 3-7 lat 

Celem zajęć grupowych jest:

 • wyposażenie rodziców w kompetencje wychowawczo–terapeutyczne, zapoznanie z metodami pracy, technikami plastycznymi, specyfiką zabaw z dziećmi, wytworzenie pozytywnych więzi miedzy dzieckiem i rodzicem,
 • wielopłaszczyznowe wspomaganie rozwoju dzieci, ułatwienie uczestnikom komunikowania się ze środowiskiem zewnętrznym, rówieśnikami oraz rozumienie sytuacji społecznych poprzez wykorzystywanie podczas zajęć metod komunikacji dostosowanych do potrzeb dzieci, doświadczanie przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, zmniejszanie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny, identyfikacja i określanie emocji, poznawanie najbliższego otoczenia, zaspokojenie potrzeby ruchu.

 

Trening Zastępowania Agresji 

Trening Zastępowania Agresji zawiera trzy powiązane ze sobą składowe: trening umiejętności społecznych - uczący, co robić, aby osiągać sukcesy społeczne; trening kontroli złości - uczący, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób; wnioskowanie moralne - uczące rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.

 

Klub Młodzieżowy 

1. Klub działając w najbliższym środowisku lokalnym zapewnia młodzieży:

 • wsparcie w nauce samodzielnego wykonywania podstawowych codziennych czynności,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • umożliwienie uczestnikom odkrycia różnorodnych form aktywności,
 • organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
 • umożliwienie uczestnikom zawarcia nowych znajomości.
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 • posiłek przygotowywany samodzielnie,
 • wyposażenie w przedmioty niezbędne do zajęć wychowawczych i profilaktycznych,
 • wyposażenie w materiały, sprzęt i przedmioty niezbędne do organizacji zajęć w czasie wolnym.

2. Szczegółowe cele wychowawcze dotyczą:

 • wychowania do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
 • potrzeby pokonywania trudności życiowych,
 • umiejętności i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną oraz rówieśnikami.

 

Półkolonie terapeutyczne lato 2021 / zima 2022 

Cele półkolonii terapeutycznych:

 • kontynuacja całorocznego procesu terapeutycznego poprzez doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, szczególnie w zakresie umiejętności społecznych i samoobsługi;
 • promowanie zdrowego stylu życia i atrakcyjne zagospodarowanie czasu pozaszkolnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • rozwój pasji i zainteresowań artystycznych poprzez naukę różnorodnych form ekspresji twórczej;
 • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów z zaburzoną sferą koordynacji ruchowej, niezbornością motoryczną, wynikającą z nieprawidłowości w odbiorze bodźców sensorycznych;
 • wsparcie grupy rówieśniczej i dorosłych w wyjaśnianiu trudnych sytuacji życia codziennego;
 • wzrost poczucia własnej wartości poprzez satysfakcję z efektów pracy indywidualnej i współpracy zespołowej;
 • wsparcie rodziny poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia terapeutycznego oraz aktywną pomoc w trudnym procesie rehabilitacji.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 30878 / 36 / 5 ~