Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec zamieszkały na terytorium RP, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa, opłaci wpisowe ustalone przez Zarząd Główny i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Oddziału. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec bez stałego zamieszkania na terytorium RP.


Członek zwyczajny ma prawo:

 • czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz Towarzystwa
 • korzystania z pomocy Towarzystwa w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa

Członek zwyczajny jest obowiązany:

 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 • regularnie opłacać składki Członkowskie;
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa;

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH...
[ 3126 kB ]

Jak opłacić składkę członka Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku
 
 

Opłaty należy dokonywać zgodnie z Regulaminem Składek Członkowskich. Poniżej wypunktowane najważniejsze informacje. Wysokość składki rocznej wynosi 120,00 zł. Składka członkowska opłacana jest w następujących trybach:

 • Rocznie: Z  góry,  za cały  rok, płatne  do dnia 31 marca, w wysokość składki, o której mowa w §2 pkt 3 regulaminu.
 • Półrocznie: Z góry, za I półrocze płatne do dnia 31 marca, za II półrocze płatne do dnia 30 września, każda z wpłat w wymiarze połowy wysokość składki, o której mowa w §2 pkt 3 regulaminu.
 • Nowo przyjęci Członkowie Stowarzyszenia opłacają składki zgodnie z § 5 Regulaminu.
 • Rekomendowaną formą zapłaty składki członkowskiej jest przelew na rachunek bankowy: 51 1500 1344 1213 4000 8481 0000
 • Składki członkowską należy uiścić w Oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu, który dokonał przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
 • Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w  tytule co najmniej:
  • Imię i nazwisko Członka
  • Cel przelewu o treści "składka członkowska"
  • Okres za który składka jest opłacona.
 • W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w §4 pkt. 4 regulaminu - wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 110565 / 83 / 5 ~