Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec zamieszkały na terytorium RP, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa, opłaci wpisowe ustalone przez Zarząd Główny i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Oddziału. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec bez stałego zamieszkania na terytorium RP.


Członek zwyczajny ma prawo:

  • czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz Towarzystwa
  • korzystania z pomocy Towarzystwa w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa

Członek zwyczajny jest obowiązany:

  • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
  • regularnie opłacać składki Członkowskie;
  • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa;

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH...
[ 3126 kB ]

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 42467 / 8 / 1 ~