Dajmy im szansę na samodzielność

Zadanie realizowane w ramach środków z budżetu MIASTA BIAŁYSTOK.

 
Czas realizacji: od 1 czerwca 2023 r. do 10 grudnia 2023 r.   

 

Celem projektu jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu  i Zespołem Aspergera poprzez zapewnienie im jak najlepszych form wsparcia. W ramach zadania zostaną zrealizowane pozalekcyjne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, obejmujące formy terapeutyczne, które będą podnosić umiejętności społeczne i funkcjonalne uczestników. Odbiorcami zadania będzie grupa dzieci i młodzieży ( od 2 do 18 roku życia) ze spektrum autyzmu z terenu Miasta Białegostoku posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera.

 

Zadanie publiczne obejmuje następujące działania:
 

I. Zajęcia indywidualne dla dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera: 

  1.  Hipoterapia
  2.  Dogoterapia
  3.  Gimnastyka Korekcyjna

 

II. Zajęcia grupowe dla dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera:

  1. Terapia Rodzinna Poprzez Zabawę.
  2. Arteterapia

copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114871 / 128 / 8 ~