Aktualności

19 sierpnia 2020, środa    1616
Ogłoszenie o naborze opiekuna mieszkania

W związku z tworzeniem mieszkania wspieranego (opieka wytchnieniowa) dla osób ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną w Bielsku Podlaskim ogłaszamy nabór na stanowisko opiekuna mieszkania. Tworzone mieszkanie wspierane będzie skierowany do osób z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.

 

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna mieszkania:

 • koordynacja działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców;
 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami w trakcie ich pobytu;
 • bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia mieszkańców i reagowanie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia czy zaprzestania zażywania leków;
 • współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych;
 • uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym;
 • wspieranie mieszkańców,
 • współpraca z rodzinami mieszkańców;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami.

 

Wymagania: 

 • Kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej; lub osoba, która posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, np. w opiece nad rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym (do oświadczenia poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat) i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie dotyczące zakresu realizowanej usługi (możliwość udziału w ramach projektu).
 • Otwartość na podnoszenie kwalifikacji,  dyspozycyjność weekendowa odbycia kursu przed rozpoczęciem pracy,
 • Kreatywność oraz empatia,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju i /lub niepełnosprawnością intelektualną.

 

Zapewniamy: 

 • stabilną umowę na czas realizacji projektu,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w dynamicznym zespole.

 

Praca będzie świadczona w różnych godzinach, także w miarę potrzeb, w godzinach nocnych i w trybie zmianowym.

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: wrzesień/październik 2020 r. 

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie mogła wziąć udział w kursie dla opiekunów z zakresu realizowanych usług na rzecz osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz udzielania pierwszej pomocy i pomocy przedmedycznej.  Kurs został zaplanowany na okres sierpień – listopad 2020 r. Będzie odbywał się popołudniami i w weekendy. Udział w kursie dla wybranej kadry projektu będzie BEZPŁATNY.

 

Ponadto osoba zatrudniona na w/w stanowisku weźmie udział w wyjazdach wprowadzających i diagnostycznych, których celem będzie poznanie i wstępna diagnoza podopiecznych placówki oraz tworzonego mieszkania wspieranego.

 

Ankietę rekrutacyjną (pliki dostępne poniżej) CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: dobremiejsce@kta.bialystok.pl z dopiskiem „OPIEKUN MIESZKANIA”.

 

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 

Anna Dojlida-Jurczak (dyrektor Dziennego Domu Pomocy): 533 663 116

Nina Zawadzka (zastępca dyrektora): 85 745 37 44

Justyna Matus (zastępca dyrektora): 85 745 37 44.

 

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Na zgłoszenia czekamy do końca września 2020 r. 


ankieta_opiekun_mieszkani...
[ 217 kB ]

ankieta_opiekun_mieszkani...
[ 629.5 kB ]

ogloszenie_opiekun_mieszk...
[ 494.7 kB ]


 

"Projekt pt.: 'Dobre miejsce' nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020".


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 35632 / 123 / 13 ~