Aktualności

9 listopada 2020, poniedziałek    1330
KTA Białystok rekrutuje uczestników projektu pt. "Dobre miejsce"

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku z Fundacją Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA rozpoczynają rekrutacje uczestników projektu pt. „Dobre miejsce”.
 

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (osoby niesamodzielne) z terenu powiatów bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego zostaną objęte usługami społecznymi w postaci usług opiekuńczych i asystenckich prowadzonych w placówce – Dziennym Domu Pomocy, mieszkaniu wspieranym lub niestacjonarnie (w miejscu zamieszkania). Projekt zakłada, że wsparcie osób niesamodzielnych odbędzie się na podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
 

Do udziału w projekcie w latach 2020-2023 zostanie przyjętych 35 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (CRZ) i/lub niepełnosprawnością intelektualną (osoby niesamodzielne) z terenu pow. bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego.
 

Zakwalifikowanie do udziału będzie odbywać się poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych poniżej oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać pocztą na adres biura projektu lub dostarczyć do siedziby Dziennego Domu Pomocy - ul. Dubois 13 w Czeremsze (po uprzednim umówieniu telefonicznym). Dokumenty można także przesłać pocztą elektroniczną. Wszystkie osoby spełniające formalne kryteria udziału zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (w zależności od sytuacji - razem z rodzicami).
 

W sprawie szczegółowych informacji związanych z udziałem w projekcie oraz przyjęciem do poszczególnych form wsparcia można kontaktować się z dyrektorem Dziennego Domu Pomocy – Anną Dojlida-Jurczak, tel. 533 663 116, e-mail: dobremiejsce@kta.bialystok.pl.
 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 

  • Formularz zgłoszeniowy do projektu
  • Deklaracja uczestnictwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
  • Oświadczenie o danych osobowych
  • Wniosek o przyjęcie do dziennego Domu Pomocy
  • Formularz zgłoszeniowy do dziennego domu pomocy/mieszkania wspieranego
  • Formularz kwalifikowania osób niepełnosprawnych powyżej 16 r. ż. do szczególnego specjalistycznego wsparcia

zgoda_wizerunek
[ 595.6 kB ]

wniosek_ddp
[ 603.1 kB ]

oswiadczenie_dane
[ 821.7 kB ]

formularz_zgloszeniowy_pr...
[ 795.1 kB ]

formularz_zgloszeniowy_dd...
[ 714.6 kB ]

formualrz_kwalifikowania
[ 672.9 kB ]

deklaracja_udzialu
[ 849.2 kB ] 

Projekt pt.: "Dobre miejsce" nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 35629 / 120 / 11 ~