Aktualności

20 stycznia 2021, środa    403
Zapytanie ofertowe nr 6 na wykonanie robót budowlanych z dnia 20.01.2021 r.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert w trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności – zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania na Dzienny Dom Pomocy, części budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia i byłego gimnazjum, położonego przy ul. Duboisa nr 13 w Czeremsze, w ramach realizacji projektu pn. „Dobre miejsce" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Numer projektu: RPPD.07.02.01-20-0048/19, realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ. 

  

Projekt pt.: "Dobre miejsce" nr RPPD.07.02.01-20-0048/19 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" 


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 35632 / 123 / 11 ~