Aktualności

25 marca 2022, piątek    479
"Równe szanse – od wsparcia do samodzielności - 2022" - nabór do nowego projektu

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku pod nazwą "WIEM I POMAGAM" ogłasza nabór do projektu pt.: "Równe szanse – od wsparcia do samodzielności - 2022". W ramach projektu zorganizowane zostaną:
 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

 1. Fizjoterapia
 2. Muzykoterapia
 3. Terapia Sensoryczna
 4. Trening Umiejętności Poznawczych i Funkcji Wychowawczych®

 

ZAJĘCIA GRUPOWE 

 1. Sensoplastyka®
 2. Trening Umiejętności Społecznych
 3. Trening Zdolności Praktycznych
 4. Legoterapia


Kryterium formalne dla beneficjentów: 

 • mieszkańcy województwa podlaskiego,
 • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 • kserokopia opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • wypełnione zgłoszenie,
 • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
   

Wymagane dokumenty (do pobrania poniżej) proszę przesyłać na adres: fundacja@kta.bialystok.pl
Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 31 marca 2022 r. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane.


RÓWNE SZANSE ZGŁOSZENIE...
[ 503.4 kB ]
  

"Równe szanse – od wsparcia do samodzielności - 2022" 

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

 
Fizjoterapia ma za zadanie utrzymanie prawidłowej postawy ciała, korygowanie wad postawy, dostarczenie odpowiednich bodźców ruchowych i dotykowych, aby jak najbardziej wpływać na rozwój świadomości ciała osoby z autyzmem i rozwijać umiejętności planowania motorycznego. Osiągamy to poprzez stosowanie różnych form masażu, a także ćwiczeń czynnych i biernych. Zajęcia zostaną dostosowane do wieku dzieci i młodzieży, aby ćwiczenia miały jak najbardziej optymalny wpływ na rozwój motoryki małej i dużej. Zajęcia będą się odbywać w kontrolowanym otoczeniu, wolnym od nadmiaru bodźców – dotykowych, węchowych, wzrokowych i słuchowych. Dzięki temu dziecko będzie odczuwać mniejszy dyskomfort i będzie się mniej rozpraszało.
 

Muzykoterapia to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę. Pomaga osobom cierpiącym na bezsenność, to samodzielna metoda terapeutyczna. Ćwiczenia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Dziecko odbiera bodźce słuchowe, które wyzwalają w nim różne wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też tworzenie muzyki. Dzieci biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. Często ich twórczość powstaje na skutek improwizacji. Zajęcia pomagają zmniejszyć nadwrażliwość słuchową często występującą u dzieci ze spektrum autyzmu.
 

Terapia Sensoryczna to usprawnianie zaburzeń związanych z odbiorem, przetwarzaniem i integrowaniem bodźców sensorycznych. Terapia sensoryczna to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów. W ten sposób wzmacniane są procesy nerwowe, które później przydadzą się dziecku w szkole, na przykład podczas nauki pisania, a także przy wykonywaniu różnych innych czynności. Terapia sensoryczna poprawia też zdolność koncentracji u dziecka – uczy się ono przez dłuższy czas skupiać uwagę na wykonywaniu jednej czynności, przestaje się rozpraszać, a w każdym razie rozprasza się w mniejszym stopniu. Dziecko nie reaguje już płaczem lub krzykiem na bodźce sensoryczne, co znacznie ułatwia życie jemu i jego opiekunom.

 

Trening Umiejętności Poznawczych i Funkcji Wykonawczych® to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem opisaną, jako Integracja Funkcji Wykonawczych, która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwań własnych rozwiązań. Podczas zajęć z wykorzystaniem programu rozwijane są takie umiejętności wykonawcze, jak: hamowanie impulsywnych reakcji, utrzymywanie uwagi, zdolność do rozpoczynania działań, planowanie/ustalanie celów, organizowanie i monitorowanie działań, elastyczność/giętkość poznawcza, umiejętność korzystania z informacji zwrotnych oraz zdolność uświadamiania sobie własnych emocji. Trening Umiejętności Poznawczych i Funkcji Wykonawczych® ma formułę zabawy, odkrywania tajemnicy (zagadki), dlatego jest dla dziecka bardzo atrakcyjny. Program wykorzystuje trzy naturalne w funkcjonowaniu dziecka elementy: – motywację – silnym bodźcem motywacyjnym jest wykorzystanie podłogi interaktywnej, ciekawych gier multimedialnych oraz zabawa na niby (dialog z tajemniczym Panem Zagadką), – aktywność własną dziecka – inicjatywa – zamierzone działanie, – wspólną zabawę (aspekt społeczny).

 
ZAJĘCIA GRUPOWE 

 

Sensoplastyka® jest poznawaniem otaczającego nas świata poprzez połączenie silnych doznań dotykowych, wzrokowych, smakowych i słuchowych. Są to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Mnogość faktur, kolorów, materiałów, to domena tych zajęć. Specjalnie przygotowana i zabezpieczona sala pozwala na wybuch kreatywności dzieci. Mogą swobodnie się wybrudzić, poznać kształty i konsystencję używanych produktów. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego terapia jest odpowiednia dla dzieci i młodzieży. Celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów tak, aby dziecko mogło samo na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie. Zajęcia prowadzone są pod okiem wykwalifikowanego trenera. Sensoplastyka® wpływa na: stymulację wszystkich zmysłów, wpływa na optymalny rozwój całego organizmu, stymuluje receptory wpływając na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Jest to również świetna atrakcja dla dzieci, które przy okazji zabawy, wykorzystują wszystkie swoje zmysły i uczą się wyrażać emocje i uczucia.

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych. Trening, aby mógł przynieść pożądane efekty wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejętności. Trening Umiejętności jest treningiem grupowym, podczas którego terapeuta uczy poprzez korygowanie lub pokazywanie na właściwych przykładach, zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych. Umiejętność funkcjonowania w grupie jest dla dziecka bardzo ważna, a brak tej umiejętności rodzi szereg problemów. Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą działań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 

Trening Zdolności Praktycznych – terapia grupowa przygotowana według opracowanego programu zajęć oraz w oparciu o scenariusze zajęć. Celem głównym treningu jest nabywanie przez uczestnika umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Uczestnicy uczą się prostych czynności, jak: prania, szycia, obsługi urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi technicznych, sprzętu ogrodniczego, przygotowania posiłków, itp. Opanowanie tych czynności przyczyni się do ich większej samodzielności. Trening Zdolności Praktycznych, to zajęcia zapewniające zdobycie wiedzy z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, aby mogli w przyszłości jak najlepiej funkcjonować i w jak najbardziej możliwy sposób zintegrować się ze środowiskiem.

 
Legoterapia – terapia grupowa, na której celem jest: rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie orientacji własnego ciała i orientacji przestrzennej, rozwijanie pamięci, myślenia logicznego, ćwiczenia koncentracji, rozwijanie zdolność wizualno-przestrzennych, rozwijanie umiejętności działania w zespole, poszerzanie umiejętności komunikacyjnych oraz radzenia sobie z różnymi problemami natury technicznej i społecznej. W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnicy pracując indywidualnie, w parach lub w grupie, budując będą rozbudzali swoją ciekawość oraz będą stymulowali prawidłowy rozwój. Poziom trudności dopasowany zostanie do stopnia zaawansowania uczestników oraz ich potrzeb.


copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 55332 / 70 / 6 ~