Aktualności

24 sierpnia 2022, środa    120
Nabór do projektu "WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM"

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "WIEM I POMAGAM" ogłasza nabór do projektu pt. "WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM". W ramach projektu zorganizowane zostaną:

 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

 1. Logorytmika
 2. Zajęcia z Neurologopedą
 3. Trening Słuchowy Metodą A. Tomatisa®
 4. Rehabilitacja Ruchowa
 5. Terapia Psychologiczna

 

ZAJĘCIA GRUPOWE 

 1. Trening Zastępowania Agresji
 2. Trening Poznawania Własnych Emocji

 
Kryterium formalne dla beneficjentów:

 • mieszkańcy województwa podlaskiego,
 • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 • kserokopia opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • wypełnione zgłoszenie,
 • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty proszę przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@kta.bialystok.pl 

 
Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 9 września 2022 r.  (plik do pobrania na dole strony!)

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane.

 

 

"WSPOMAGANIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO OSÓB Z AUTYZMEM" 


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 


Logorytmika jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Zajęcia indywidualne, które mają na celu rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, a co za tym idzie, wyrabianie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, poprawę koncentracji uwagi, stymulowanie do sprawniejszego myślenia. Kształcenie takich cech charakteru, jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie, usprawnianie narządów mowy (mikroruchy). Logorytmika jest to jedna z metod stosowana w  treningu komunikacji, tak ważnym dla dzieci z autyzmem, oparta jest na  rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała.

 
Zajęcia z Neurologopedą dla dzieci z autyzmem, odgrywają ogromną rolę. U mówiących dzieci wzmacniają słownictwo, zarówno bierne jak również czynne. Uczą komunikacji alternatywnej oraz prawidłowej intonacji. Terapeuta zawsze zwraca uwagę na ćwiczenia mające na celu poprawienie odbioru poleceń słuchowych. Zajęcia neurologopedy z dzieckiem autystycznym pomagają otworzyć je na świat. Wzmacniają jego poczucie pewności siebie, wzbogacają jego słownictwo, uczą rozumieć mowę, przez co wpływają na ogólny rozwój dziecka. Zajęcia będą prowadzone dwutorowo. Z jednej strony praca nad rozwojem mowy, rozwijaniu kompetencji językowych. Z drugiej praca nad komunikacją pomocną w łatwiejszym funkcjonowaniu w grupie i rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych.

  

Trening Słuchowy Metodą A.Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej z wykorzystaniem Ucha Elektronicznego. To urządzenie opracowane przez twórcę metody, które modyfikuje muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Celem terapii A. Tomatisa ®, opracowanej specjalnie dla osób z autyzmem, jest rozwój lub ponowne wywołanie komunikacji, która została utracona lub zaburzona.  Po Trening: zmniejsza się wrażliwość na bodźce, dzieci radzą sobie lepiej. Przestają zakrywać uszy, oczy, łatwiej i szybciej wychodzą ze złości, polepsza się kontakt wzrokowy i precyzyjne funkcje motoryczne, zaczynają być bardziej elastyczne i zachowują się spokojniej, gdy zdarzy się coś nowego. Poprawia się sen oraz apetyt. Potrafią dłużej być skoncentrowane, stają się bardziej towarzyskie, domagają się uwagi, częściej włączają się do zabaw.

 
Rehabilitacja ruchowa obejmuje zajęcia ruchowe, bazujące głównie na technikach usprawniania neurofizjologicznego. Rodzaj zastosowanej terapii oraz dobór ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb dziecka. W podczas zajęć, terapeuta stara się łączyć wiedzę z zakresu różnych metod, dobierając techniki i środki, które pozwolą dziecku osiągnąć maksymalny sukces. Prawidłowo prowadzona rehabilitacja ruchowa stanowi ważną formę pomocy dla osób z autyzmem. Podczas zajęć zwraca szczególną uwagę na utrzymanie prawidłowej postawy ciała, korygowaniu wad postawy, dostarczanie odpowiednich bodźców ruchowych, dotykowych, by jak najbardziej wpływać na rozwój świadomości ciała osoby z autyzmem i rozwijać umiejętności planowania motorycznego. Stosowane są różne form masażu, a także ćwiczeń czynnych i biernych. Ćwiczenia są dostosowane indywidualnie do dziecka, tak aby miały jak najbardziej optymalny wpływ na rozwój motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 
Terapia Psychologiczna w zależności od stopnia funkcjonowania dziecka i jego możliwości, celami terapii będzie: pomoc dziecku w planowaniu, organizacji, kontrolowaniu zachowania, radzeniu sobie z gwałtownymi emocjami przystosowywaniu do nowych sytuacji, rozpoznawaniu znaczeń bodźców emocjonalnych, interpretowaniu emocji, poznawaniu i odczytywaniu sygnałów niewerbalnych. Do pracy z dzieckiem włączany będzie również rodzic, tak, aby po zakończeniu terapii, mógł kontynuować wzmacnianie zdobytych umiejętności i wspieranie zdobywania kolejnych.

 

  
ZAJĘCIA GRUPOWE 

 

Trening Zastępowania Agresji - ART® (tzw. trening zastępowania agresji Goldstein, określany również jako terapia gniewu lub trening kontroli złości) obejmuje cykl specjalistycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o metodę Arnolda Goldstein. Dziecko, dla którego trudność stanowi radzenie sobie z agresją czy gniewem, chce i potrzebuje tego samego, co każda inna osoba. Brak mu jednak narzędzi i umiejętności do tego, by w inny sposób osiągać swoje cele. Zajęcia to nie „terapia dla agresywnych”, lecz twórcze warsztaty, w trakcie których uposaża się dziecko w nowe zachowania, będące skutecznymi i alternatywnymi dla zachowań nieakceptowanych społecznie.

 
Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech modułów:

 1. trening umiejętności społecznych - uczący, co robić, aby osiągać sukcesy społeczne;
 2. trening kontroli złości - uczący, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób;
 3. wnioskowanie moralne - uczące rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.

 

Trening Poznawania Własnych Emocji głównym celem zajęć grupowych jest wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie inteligencji społecznej, moralnej i emocjonalnej. Podczas zajęć dzieci i młodzież dowiadują się jaką rolę pełnią emocje, uczą się ich rozpoznawania i nazywania oraz poznają sposoby adekwatnego radzenia sobie z nimi. Kształtują także umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań oraz uświadomią sobie jaki wpływ mają myśli na powstawanie emocji. W rezultacie dzieci będą lepiej radziły sobie w trudnych sytuacjach: ze złością, smutkiem, lękiem, rozdrażnieniem. Zajęcia prowadzone są w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne, elementy treningów relaksacyjnych i uważności oraz arteterapię.

 

Zadanie realizowane w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 


WSPOMAGANIE zgłoszenie 2...
[ 338 kB ]
copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 55334 / 72 / 3 ~