Aktualności

12 kwietnia 2023, środa    626
Nabór do projektu Od wsparcia do samodzielności.

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "WIEM I POMAGAM" ogłasza nabór do projektu pt.: "od wsparcia do samodzielności". W ramach projektu zorganizowane zostaną:
 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 

 1. Fizjoterapia.
 2.  Muzykoterapia.
 3. Terapia Sensoryczna.
 4. Terapia Psychologiczna.
   

ZAJĘCIA GRUPOWE: 

 1. Trening Umiejętności Społecznych.
 2. Trening Zdolności Praktycznych.
 3. Legoterapia.
 4. Trening Umiejętności Społecznych- Audiowizualny.
 5. Trening Poznawania Własnych Emocji.
 6. Zajęcia Integracyjne Poprzez Ruch.
   

Kryterium formalne dla beneficjentów: 

 • dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie Miasta Białegostoku,
 • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 • kserokopia opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • wypełnione zgłoszenie,
 • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wymagane dokumenty (do pobrania na dole strony) proszę przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@kta.bialystok.plZgłoszenia do projektu przyjmujemy do 17 kwietnia 2023 r. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane.
 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

 
Fizjoterapia ma za zadanie utrzymanie prawidłowej postawy ciała, korygowanie wad postawy, dostarczenie odpowiednich bodźców ruchowych i dotykowych, aby jak najbardziej wpływać na rozwój świadomości ciała osoby z autyzmem i rozwijać umiejętności planowania motorycznego. Osiągamy to poprzez stosowanie różnych form masażu, a także ćwiczeń czynnych i biernych. Zajęcia zostaną dostosowane do wieku dzieci i młodzieży, aby ćwiczenia miały jak najbardziej optymalny wpływ na rozwój motoryki małej i dużej. Zajęcia będą się odbywać w kontrolowanym otoczeniu, wolnym od nadmiaru bodźców – dotykowych, węchowych, wzrokowych i słuchowych. Dzięki temu dziecko będzie odczuwać mniejszy dyskomfort i będzie się mniej rozpraszało.
 
Muzykoterapia to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Wywiera pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę. Pomaga osobom cierpiącym na bezsenność, to samodzielna metoda terapeutyczna. Ćwiczenia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Dziecko odbiera bodźce słuchowe, które wyzwalają w nim różne wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też tworzenie muzyki. Dzieci biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. Często ich twórczość powstaje na skutek improwizacji. Zajęcia pomagają zmniejszyć nadwrażliwość słuchową często występującą u dzieci ze spektrum autyzmu.
 
Terapia Sensoryczna to usprawnianie zaburzeń związanych z odbiorem, przetwarzaniem i integrowaniem bodźców sensorycznych. Terapia sensoryczna to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów. W ten sposób wzmacniane są procesy nerwowe, które później przydadzą się dziecku w szkole, na przykład podczas nauki pisania, a także przy wykonywaniu różnych innych czynności. Terapia sensoryczna poprawia też zdolność koncentracji u dziecka – uczy się ono przez dłuższy czas skupiać uwagę na wykonywaniu jednej czynności, przestaje się rozpraszać, a w każdym razie rozprasza się w mniejszym stopniu. Dziecko nie reaguje już płaczem lub krzykiem na bodźce sensoryczne, co znacznie ułatwia życie jemu i jego opiekunom.
 
Terapia Psychologiczna, której celami będzie: pomoc dziecku w planowaniu, organizacji, kontrolowaniu zachowania, radzeniu sobie z gwałtownymi emocjami przystosowywaniu do nowych sytuacji, rozpoznawaniu znaczeń bodźców emocjonalnych, interpretowaniu emocji, poznawaniu i odczytywaniu sygnałów niewerbalnych. Dzięki terapii psychologicznej możliwe będzie odpowiednie diagnozowanie potrzeb terapeutycznych dziecka, weryfikowanie priorytetów terapii pod kątem tych potrzeb, aby efektywnie realizować wszelkie działania terapeutyczne. W zależności od stopnia funkcjonowania dziecka w powyższych obszarach i jego możliwości, Do pracy z dzieckiem włączany będzie również rodzic, tak, aby po zakończeniu terapii, mógł kontynuować wzmacnianie zdobytych umiejętności i wspieranie zdobywania kolejnych.

  
ZAJĘCIA GRUPOWE 

 
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci młodzieży
z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych.
 
Trening Zdolności Praktycznych głównym celem treningu jest nabywanie przez uczestnika umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Uczestnicy uczą się prostych czynności, jak: prania, szycia, obsługi urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi technicznych, sprzętu ogrodniczego, przygotowania posiłków, itp. Opanowanie tych czynności przyczyni się do ich większej samodzielności. Trening Zdolności Praktycznych, to zajęcia zapewniające zdobycie wiedzy z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych.
 
Legoterapia – terapia grupowa, na której celem jest: rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie orientacji własnego ciała i orientacji przestrzennej, rozwijanie pamięci, myślenia logicznego, ćwiczenia koncentracji, rozwijanie zdolność wizualno-przestrzennych, rozwijanie umiejętności działania w zespole, poszerzanie umiejętności komunikacyjnych oraz radzenia sobie z różnymi problemami natury technicznej i społecznej.
 

Trening Umiejętności Społecznych – Audiowizualny - celem zajęć jest połączeniem metody Treningu Umiejętności Społecznych rozwijających samodzielność i związanych z nią umiejętności społecznych osób autystycznych wysoko funkcjonujących oraz dzieci z Zespołem Aspergera i jednoczesnym pobudzaniu kreatywności przy wykorzystaniu wsparcia i pomocy audiowizualnych. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają wiedzę merytoryczną dotyczącą wykorzystania multimediów funkcjonujących w codziennym życiu. W kontrolowanej grupie rówieśniczej na zajęciach terapeutycznych w sprzyjających warunkach będą rozwijać niezbędną wiedzę i umiejętności społeczne oraz komunikacyjne.
 
Trening Poznawania Własnych Emocji głównym celem zajęć grupowych jest wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie inteligencji społecznej, moralnej i emocjonalnej. Podczas zajęć dzieci i młodzież dowiadują się jaką rolę pełnią emocje, uczą się ich rozpoznawania i nazywania oraz poznają sposoby adekwatnego radzenia sobie z nimi. Kształtują także umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań oraz uświadomią sobie jaki wpływ mają myśli na powstawanie emocji. W rezultacie dzieci będą lepiej radziły sobie w trudnych sytuacjach: ze złością, smutkiem, lękiem, rozdrażnieniem.
 
Zajęcia Integracyjne Poprzez Ruch mające na celu rozwijanie sprawności ruchowej i praksyjnej oraz kompetencji społecznych. Zajęcia zapewniające każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucia akceptacji i przynależności do grupy rówieśniczej. Dzieci i młodzież poprzez zabawę i śmiech mogą poznawać się wzajemnie, a ruch dodatkowo może stać się odskocznią od złych zdarzeń. Aktywność fizyczna nie tylko zapewnia prawidłowy rozwój dzieci i zwiększa efektywność nauki, ale także odstresuje, wprawia w dobry nastrój i daje poczucie wspólnoty.
 

Zadanie realizowane w ramach środków z budżetu Miasta Białystok. 


OD WSPARCI DO SAMODZIELNOŚCI...
[ 482.9 kB ]
copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 97869 / 94 / 3 ~