Aktualności

10 kwietnia 2024, środa    666
KTA ogłasza nabór do projektu "OD WSPARCIA DO SAMODZIELNOŚCI - 2024"

Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku pod nazwą "WIEM I POMAGAM" ogłasza nabór do projektu pt.: "OD WSPARCIA DO SAMODZIELNOŚCI - 2024".
 
 

W ramach projektu zorganizowane zostaną:
 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 

 1. Terapia Sensoryczna.
 2. Terapia Psychologiczna.
 3. Terapia Ręki

 

ZAJĘCIA GRUPOWE: 

 1. Trening Umiejętności Społecznych.
 2. Trening Zdolności Praktycznych.
 3. Legoterapia.
 4. Arteterapia- zajęcia plastyczne.

 

Kryterium formalne dla beneficjentów: 

 • dzieci i młodzież szkolna zamieszkała na terenie Miasta Białegostoku,
 • kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
 • kserokopia opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • wypełnione zgłoszenie,
 • podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.


Wymagane dokumenty proszę przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@kta.bialystok.pl 

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 17 kwietnia 2024 r. 

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane. 

 


 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 


Terapia Sensoryczna to usprawnianie zaburzeń związanych z odbiorem, przetwarzaniem i integrowaniem bodźców sensorycznych. Terapia sensoryczna to przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów. W ten sposób wzmacniane są procesy nerwowe, które później przydadzą się dziecku w szkole, na przykład podczas nauki pisania, a także przy wykonywaniu różnych innych czynności. Terapia sensoryczna poprawia też zdolność koncentracji u dziecka – uczy się ono przez dłuższy czas skupiać uwagę na wykonywaniu jednej czynności, przestaje się rozpraszać, a w każdym razie rozprasza się w mniejszym stopniu. Dziecko nie reaguje już płaczem lub krzykiem na bodźce sensoryczne, co znacznie ułatwia życie jemu i jego opiekunom.

 

Terapia Psychologiczna, której celami będzie: pomoc dziecku w planowaniu, organizacji, kontrolowaniu zachowania, radzeniu sobie z gwałtownymi emocjami przystosowywaniu do nowych sytuacji, rozpoznawaniu znaczeń bodźców emocjonalnych, interpretowaniu emocji, poznawaniu i odczytywaniu sygnałów niewerbalnych. Dzięki terapii psychologicznej możliwe będzie odpowiednie diagnozowanie potrzeb terapeutycznych dziecka, weryfikowanie priorytetów terapii pod kątem tych potrzeb, aby efektywnie realizować wszelkie działania terapeutyczne. W zależności od stopnia funkcjonowania dziecka w powyższych obszarach i jego możliwości, Do pracy z dzieckiem włączany będzie również rodzic, tak, aby po zakończeniu terapii, mógł kontynuować wzmacnianie zdobytych umiejętności i wspieranie zdobywania kolejnych.

 
Terapia ręki to usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć, najpierw pracuje się nad prawidłową postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej, a dopiero w kolejnych etapach, nad przygotowaniem dłoni i palców do wykonywania precyzyjnych ruchów. Prawidłowego chwytania i trzymania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego np. ubierania się, zawiązywania butów, mycia zębów, jedzenia itd.

 

ZAJĘCIA GRUPOWE 

 
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest to trening przeznaczony dla dzieci młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych.

 
Trening Zdolności Praktycznych głównym celem treningu jest nabywanie przez uczestnika umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Uczestnicy uczą się prostych czynności, jak: prania, szycia, obsługi urządzeń gospodarstwa domowego, narzędzi technicznych, sprzętu ogrodniczego, przygotowania posiłków, itp. Opanowanie tych czynności przyczyni się do ich większej samodzielności. Trening Zdolności Praktycznych, to zajęcia zapewniające zdobycie wiedzy z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych.

 
Legoterapia – terapia grupowa, na której celem jest: rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie orientacji własnego ciała i orientacji przestrzennej, rozwijanie pamięci, myślenia logicznego, ćwiczenia koncentracji, rozwijanie zdolność wizualno-przestrzennych, rozwijanie umiejętności działania w zespole, poszerzanie umiejętności komunikacyjnych oraz radzenia sobie z różnymi problemami natury technicznej i społecznej.

 

Arteterapia oddziałuję na określone procesy psychiczne i struktury ludzkiej osobowości oraz wpływa na procesy poznawcze. Metodę tą można stosować niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Osobom z autyzmem mającym problemy z komunikacją arteterapia daje możliwość wyrażania swoich emocji. Stwarza sytuacje w trakcie, których mogą wypowiedzieć się za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Pozwala na pobudzanie wszechstronnego rozwoju oraz na lepsze poznawanie siebie i podnoszenie poziomu samoakceptacji poprzez doświadczanie swoich możliwości i sprawczości. Arteterapia pomaga również rozładowywać negatywne napięcia i agresję. Terapeucie daje możliwość lepszego poznania dziecka jego możliwości, potrzeb, przeżyć, wyrażanych w pracach emocji.

 

 

Zadanie realizowane w ramach środków z budżetu Miasta Białystok.


OD WSPARCIA DO SAMODZIELNOŚCI...
[ 451.1 kB ]
copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114869 / 126 / 8 ~