Aktualności

2 kwietnia 2024, wtorek    178
"Rehabilitacja osób z autyzmem w Dziennym Domu Pomocy w Czeremsze". - rekrutacja

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników do projektu pn. „Rehabilitacja osób z autyzmem w Dziennym Domu Pomocy w Czeremsze”.
 

W ramach projektu realizowana będzie GRUPOWA oraz INDYWIDUALNA, SPECJALISTYCZNA TERAPIĘ dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy. Będzie realizowana przez specjalistów z długoletnim doświadczeniem w pracy z osobami z autyzmem, w specjalnie wyposażonych do tego salach oraz gabinetach indywidualnych.
 

CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie (w tym osób w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprężonymi) oraz nabycie lub podniesienie poziomu kluczowych umiejętności społecznych, samoobsługowych i rozwojowych determinujących poziom samodzielności osób z niepełnosprawnością w ramach Dziennego Domu Pomocy prowadzonego przez KTAO/Białystok, poprzez zapewnienie specjalistycznej terapii osobom z niepełnosprawnością realizowanej w formie zajęć indywidualnych i grupowych w projekcie.
 

FORMY WSPARCIA: 

 • Indywidualna terapia pedagogiczna
 • Indywidualna terapia sensoryczna
 • Indywidualna terapia usprawniająca ruch
 • Indywidualna terapia logopedyczna
 • Grupowe zajęcia usprawniające manualnie
 • Trening samoobsługi i zaradności osobistej
 • Zajęcia grupowe - Trening umiejętności społecznych

Zajęcia w ramach projektu realizowane będą w okresie kwietnia 2024 r. do marca 2027 r.
 

GRUPA DOCELOWA: 

Beneficjentami zdania będzie 40 osób z niepełnosprawnością z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, w tym: osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w stopniu umiarkowanymi lub znacznym.
 

Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu. Przy weryfikacji tego wskaźnika nie są brani pod uwagę beneficjenci ostateczni z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi. W przypadku projektów wieloletnich procentowy wskaźnik udziału osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności odnosi się do całego okresu realizacji projektu.
 

Beneficjenci ostateczni są mieszkańcami województwa podlaskiego.
 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest  złożenie kompletu dokumentów: 

 • Formularza rekrutacyjny do projektu,
 • kopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest poniżej oraz możliwy do pobrania w formie papierowej w biurze Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku (ul. Pułaskiego 96) oraz Dziennego Domu Pomocy w Czeremsze (ul. Dubois 13).
 

Dokumenty rekrutacyjne muszą być: 

 • wypełnione w języku polskim,
 • wypełnione w sposób czytelny (drukowanymi literami),
 • złożone w wersji papierowej w biurze KTA O/Białystok.

O przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria: 

 • złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów (niezbędny warunek formalny),

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku (ul. Pułaskiego 96) lub do Dziennego Domu Pomocy w Czeremsze (ul. Dubois 13).
 

O wyniku rekrutacji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
 

Dokumenty rekrutacyjne: 

 • Formularz Zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


formularz rekrutacyjny PF...
[ 190.1 kB ]
copyright © Krajowe Towarzystwo Autyzmu - KTA. Oddział Białystok
~ all rights reserved ~ 114865 / 122 / 6 ~